Wat maakt OV3 speciaal?

 • 1. Individuele aanpak, individueel handelingsplan
 • 2. Kleine klasgroepen
 • 3. Uitgebreide begeleidingsdienst
Tot het takenpakket van de leerlingenbegeleider behoort:


-    INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN: Er wordt een uitgebreide inschrijving (of intake) gedaan. Dit vormt een stevige basis voor een individueel traject!
Een intake gebeurt steeds samen met de ouders en de betrokken leerling, eventueel met betrokken hulpverleners. Tijdens de intake worden specifieke vragen besproken, eventueel worden er individuele afspraken gemaakt. Het schoolreglement wordt bondig overlopen.
Vervolgens zal er een klassenraad plaatsvinden waar de leerkrachten info krijgen over de nieuwe leerling, over zijn specifieke aanpak en eventuele individuele afspraken. 
Via deze weg zal er een goede start kunnen plaatsvinden.


-    PSYCHO-SOCIALE BEGELEIDING van leerlingen: Samen met de leerkrachten heeft de begeleiding een ondersteunende functie op psycho-sociaal vlak. Leerlingen kunnen er terecht voor uiteenlopende problemen, vragen, …
Ondersteunende gesprekken gebeuren zeker naar aanleiding van:
1.    gebeurtenissen/conflictsituaties in de school of thuis
2.    op vaste tijdstippen indien er nood is aan korte opvolging en extra ondersteuning
3.    er is specifieke aandacht voor: autisme, middelengebruik, pestproblematiek, emotionele- en of gedragsstoornissen, depressie, …


-    CRISISOPVANG : 
1. Crisisopvang van leerlingen tijdens de les of op de speelplaats: De leerkracht/toezichter of de leerling meldt een probleemsituatie aan de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider zal vervolgens de situatie onderzoek, samen met betrokkenen wordt gezocht naar een oplossing.

2. Moeilijke situaties worden gebruikt als leermoment :
Om dit te verwezenlijken werkt de school met het therapeutisch model LSCI (Life Space Crisis Interventie). LSCI is een verbale interventiemethodiek voor jongeren in crisis. LSCI heeft als doel: gedrag te veranderen, het zelfwaardegevoel te vergroten en het inzicht in het gedrag van anderen te bevorderen. 

Dit programma is gebaseerd op 6 fasen:

 • fase 1: ontladen, leerlingen tot rust laten komen
 • fase 2: situatie duidelijk onderzoeken
 • fase 3: centrale problematiek bepalen
 • fase 4: inzicht geven aan betrokkenen
 • fase 5: nieuwe vaardigheden aanleren aan betrokkenen
 • fase 6: transfer maken naar andere situaties
Via de laatste 3 fasen probeert men leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen.

3. Indien nodig wordt het probleem besproken op de klassenraad.

4. Ouders worden op de hoogte gebracht door begeleiding. De begeleidingsdienst heeft tevens een brugfunctie school-ouders. Het is de bedoeling dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden met het schoolgebeuren en zeker met het individueel functioneren van hun zoon/dochter. Bij een crisissituatie zullen ouders dus steeds op de hoogte gebracht worden, eventueel betrokken worden in het proces met betrekking tot het zoeken naar gepaste aanpak.

5.Indien nodig orde- of tuchtmaatregelen nemen (dit in samenspraak met leerkrachten en/of directie)


-    BEGELEIDINGSPLAN voor leerlingen met specifieke hulpvragen: 
Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag zal een individueel begeleidingsplan opgesteld worden. 
Specifieke aandacht gaat uit naar :
- leerlingen met autisme
- leerlingen die gepest worden : er is een pestactieplan in de school.
- leerlingen met emotionele- en/of gedragsstoornissen
- ...

Begeleidingsmogelijkheden zijn:

 • gesprekken met leerlingen (occasioneel of op regelmatige basis)
 • overleg met ouders
 • werken met begeleidingsovereenkomst, gedragsblad, klasblad
 • werken met opvolgblad, leerlingvolgsysteem
 • gedragsblad busvervoer
 • gedragsblad refter en/of speelplaats
 • contract met individuele voorwaarden
 • time-out mogelijkheden via project A, project NKG (Nieuwe Kansen Geven)

Een begeleidingsplan opstellen gebeurt in teamverband:

 • met de klassenraad: betrokken leerkrachten, directie
 • met het CLB : er is wekelijks een overleg met ankerpersoon van het CLB, het CLB geeft advies en hulp vanuit hun professionaliteit, op vraag is het CLB ook aanwezig op individuele besprekingen op de klassenraad

Een aantal regelingen, afspraken zijn reeds opgenomen in de schoolorganisatie.
Bijvoorbeeld: De leerlingen die het moeilijk hebben met de drukte van het speelplaatsgebeuren, hebben een aparte ruimte voor hun lunch op te eten en tevens een aparte ontspanningsruimte.


-    LEERTRAJECTEN samen met leerkrachten opvolgen
Elke leerling heeft een individueel traject. Via de klassenraad worden de leertrajecten samen met de leerkrachten opgevolgd. De leerlingbegeleider denkt mee.
Voor sommige leerlingen zal een specifieke ondersteuning nodig zijn: bvb. verlengde stage, time-outproject, onderwijs aan huis bij ziekte, aanmelding beschermd werkmilieu, ... 
De begeleiding coördineert , begeleidt deze ondersteuning.


-    SAMENWERKEN met CLB, externe diensten, internaat, …
Het begeleidingsteam vergadert wekelijks met de CLB-medewerker.
Tevens zijn er overlegmomenten met betrokken externe diensten zoals het MPI (medisch pedagogisch instituut),  thuisbegeleidingsdiensten, kinderpsychiatrische hulpverlening, comité bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank, ...


-    AFWEZIGHEDEN opvolgen
De school volgt afwezige leerlingen zeer intens op, indien nodig wordt CLB en/of externe diensten ingeschakeld.


-    MEDISCHE ZORGEN - EHBO
De EHBO-verzorging wordt gecoördineerd door begeleiding. Leerlingen krijgen de eerste zorgen, ouders worden gecontacteerd, ...
Aangifte en bijstand betreffende schoolverzekering wordt gedaan, ...


-    SOCIALE WETGEVING: info aan leerlingen/ouders

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.