Wat maakt OV4 speciaal?

1. Individueel handelingsplan

Iedere leerling wordt sterk individueel begeleid zodat zorg op maat kan worden aangeboden. Om na te gaan wat  de kenmerken en noden zijn van een leerling, wordt steeds een uitgebreid intakegesprek met de ouders en leerling gevoerd. De informatie van dit gesprek wordt aangevuld met informatie van CLB’s, vorige scholen, externe hulpverlening e.d. Op die manier wordt bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft.
Er wordt stil gestaan bij de binnenkant van de leerling (denkwereld, emotionele beleving, intelligentie-vermogen) en de buitenkant van de leerling (gedragsmatig, sociaal, werkhouding, leerontwikkeling, …). Ook begeleidingsadviezen komen aan bod.

De betrokken leerkrachten en begeleiders nemen dit als basis voor een individueel handelingsplan. Hierin wordt  voor elke leerling de te volgen onderwijs- en opvoedingsweg verder uitgestippeld. Dit steeds in overleg met ouders. In een continu proces worden doelstellingen geformuleerd, worden acties ondernomen en wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd of het plan kan worden verder gezet of dient bijgestuurd te worden.
 

2. Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding in onze school is uitgewerkt volgens het drielijnenmodel.

De eerste lijn: de leerkracht. Deze is de spil van de leerlingenbegeleiding. Hij staat het dichtst bij de leerling en zorgt voor het persoonlijk welzijn van de leerling. Hierbij observeert, stimuleert en ondersteunt hij het groeiproces van de leerling. De leerkrachten vervullen naast hun lesopdracht ook een begeleidingsopdracht. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om tijdens de lesuren begeleidingen in te richten voor leerlingen die hieraan nood hebben. 

De tweede lijn: de pedagoog. De pedagoog begeleidt, steunt en adviseert vanuit zijn/haar deskundigheid de leerkrachten bij het begeleiden van de leerlingen via een individueel handelingsplan. Indien nodig verwijst de orthopedagoog ook door naar externe hulpverlening. Er is steeds een nauwe samenwerking tussen de school en de betrokken externe hulpverlening.
Het CLB biedt ondersteuning op de eerste en tweede lijn. Het CLB ondersteunt ook de samenwerking tussen de school en externe organisaties/diensten. De school en de ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding.  De school biedt leerlingbegeleiding aan, het CLB biedt daarin ondersteuning indien nodig.  Onze school werkt samen met het VCLB West-Limburg (011/45.63.10., Sint-Catharinastraat 8, 3580 Beringen).


De derde lijn: de externe specialisten. Op dit niveau situeren zich allerlei externe organisaties en diensten. Indien nodig zal de orthopedagoog hiernaar verwijzen en er ook nauw mee samenwerken.
 

3. Optimaal leerklimaat

Kleine klasgroepen
Kleine klasgroepen zorgen ervoor dat de leerlingen beter kunnen begeleid en ondersteund
worden. Daarom geven we de lessen in klasgroepen van gemiddeld zes leerlingen.

 • Aanvaarding
  We aanvaarden de leerling en diens problematiek. Dit houdt in dat we deze erkennen en ernaar handelen. We passen onze leeromgeving aan en beseffen dat gedrag vaak voortkomt uit ‘onkunde’ in plaats van ‘onwil’.
 • Concrete communicatie
  Binnen onze school bieden we de leerling een soort handleiding aan waarmee het schoolse gebeuren verduidelijkt en verhelderd wordt. Daardoor komt de leerling niet alleen tot rust maar stelt men hem ook in staat om aandacht te besteden aan het verwerken van de leerstof. We bieden duidelijke, expliciete, positieve en visuele informatie aan en dit met de gepaste snelheid.
 • Structuur en duidelijkheid
  Structuur aanbieden draagt bij tot het bieden van overzicht, duidelijkheid en voorspelbaarheid. De wereld van onze leerlingen is immers vaak chaotisch, onveilig en onvoorspelbaar. Binnen onze school bieden we dan ook zoveel mogelijk structuur aan. Dit gebeurt op verschillende domeinen:
  • Gestructureerde klasomgeving
  • Extra aandacht voor structureren van het leerproces
  • Extra structureren van vrije momenten
  • Verduidelijken tijdsafbakening
  • Visualisaties

Veilige en begrijpelijke sociale omgeving
We willen met de nodige aanpassingen de sociale stress verlagen, moeilijkheden voorkomen en de leerlingen laten deelnemen aan het sociale gebeuren. We proberen sociale regels te omschrijven en sociale situaties uit te leggen. Met kleine tussenstappen worden de leerlingen begeleid in het inoefenen en toepassen van sociale vaardigheden. 

  

4. REDICODI-maatregelen

Binnen de individuele handelingsplanning kunnen verschillende remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen genomen worden die nodig zijn om de leerling te ondersteunen in zijn leerproces. Dit alles in een stimulerende en aanvaardende context.
 

5. Stimuleren tot positieve bindingen

Essentieel in het opvoedkundig handelen met onze jongeren is hen stimuleren om positieve relaties aan te gaan. Een leerling die een positieve band heeft met leerkrachten, zal zich ondersteund, begrepen en erkend voelen. Bij een positieve relatie kunnen leerkracht en leerling samen aan de vooropgestelde doelen werken en hierin groeien.

Positieve relaties worden o.a. gestimuleerd door de leerling fundamenteel te aanvaarden en graag te zien voor wie hij of zij is. Tegelijkertijd worden normen en waarden voorgeleefd en bewaakt binnen een gestructureerd kader. Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt begrensd.
 

6. Evalueren van leervordering én leerhouding

De leervorderingen van de leerlingen worden in kaart gebracht via een systeem van gespreide evaluatie en grote toetsen/ proefwerken. Doorheen het schooljaar krijgen de leerlingen een score op (huis)taken en toetsen die zij maken. Dit vormt het punt voor ‘dagelijks werk’. Deze resultaten kunnen leerlingen en ouders continu raadplegen via het online platform ‘Smartschool’ (campus Leopoldsburg) of 'Schoolonline' (campus Tessenderlo). Voor een aantal vakken wordt er bovendien 3 maal per schooljaar een grote toets/ proefwerk afgenomen. Voor deze vakken worden de resultaten op beide onderdelen (dagelijks werk en grote toetsen) samen genomen om tot een punt op leervordering te komen.

 We selecteerden bovendien een aantal attitudes die we als belangrijk beschouwen binnen de schoolse en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Een beschrijving per rapportperiode geeft per attitude weer hoe de leerling zich ontwikkelt op dit vlak.

Op het puntenrapport, dat 4 maal per jaar wordt opgesteld, worden alle gegevens m.b.t. de leervordering en -houding samengebracht. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.